Συνεργάτες eTelestia | eTelestia Top

Συνεργάτες eTelestia

2006-2024:

Παγκόσμιοι Συνεργάτες Telestia


Leonardo Da Vinci I & II tutor & student exchanges 1996-2006

1996-2006:

Leonardo Da Vinci I & II tutor exchanges, ‘EuroFashion Proficient I, II, III and IV’ of SITAM-AB: Training of Trainers in clothing and pattern technology skills and in Distance Learning methodologies.
Countries and institutions involved:
UK: Manchester Metropolitan University, London College of Fashion, Kent Institute of Art and Design, Barnet College
Germany: Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen, Fachhochschule Trier.

PETRA II and Leonardo Da Vinci I & II

1994-2006:

PETRA II and Leonardo Da Vinci I & II, student exchanges ‘EuroApparel I, II, III, IV, V’ and ‘EuroFashion I, II’ of SITAM-AB:
Exchanges of Students in Fashion Design and Clothing Technology courses to and from SITAM-AB. Countries and institutions involved:
UK: Manchester Metropolitan University, Kent Institute of Art & Design, Barnet College
Germany: Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen, Fachhochschule Trier.
France: AFPA (Association de Formation Professionelle des Adultes).
Italy: I.P.S.I.A Crotone
Spain: Escola Genny
Useful Links

Εταίροι Διεθνώς